วิธีปลูกข้าวโพดหวาน

                 ขั้นตอนแรกการเตรียมดิน ให้ไถตากดินประมาณ 7-10 วัน แล้วไถแปรเพื่อย่อยดิน ให้ดินแตกละเอียด เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีการปลูกข้าวโพดแบ่งออกเป็น 2 วิธี

– ปลูกแบบเดี่ยว โดยเว้นระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 20 -25 เซนติเมตร หลังจากนั้นให้ทำการปลูกหลุมละ 1 ต้น

– ปลูกแบบคู่ ต้องยกร่องสูง โดยให้มีระยะห่างระหว่างร่อง 120 เซนติเมตร ปลูกเป็น 2 แถวข้างร่องให้เว้นช่วงห่างกัน 30 เซนติเมตร และมีระยะห่างระหว่างต้น 25-30 เซนติเมตร หลังจากนั้นให้ทำการปลูกหลุมละ 1 ต้น

– ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกได้ระยะเวลา 7 วัน ต้นข้าวโพดจะอยู่ในช่วงกำลังงอก ควรระมัดระวังเรื่องการให้น้ำ เพราะถ้าขาดการให้น้ำในช่วงที่ต้นข้าวโพดกำลังงอกจะทำให้การงอกไม่สมบูรณ์และการติดเมล็ดจะไม่ดีเท่าที่ควร ฝักจะไม่เต็มเมล็ดถึงส่วนปลาย ดังนั้นในระยะแรกควรให้น้ำทุกวัน หลังจากข้าวโพดงอกลำต้นเริ่มแข็งแรงแล้วจึงให้น้ำทุก 3-5 วันขึ้นอยู่กับสภาพต้นและสภาพอากาศ และทำการถอนให้ เหลือต้นข้าวโพด 1 ต้นต่อหลุม

ขั้นตอนการดูแลและระยะเวลาการเก็บเกี่ยว

การให้น้ำ สำหรับแปลงปลูกที่มีการยกร่องสามารถให้น้ำตามร่องดินเพื่อให้ความชุ่มชื้น แก่ดินก่อนปลูก หลังการหยอดเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกแล้ว 1 สัปดาห์ เริ่มให้น้ำตามร่อง โดยให้ที่ความถี่ 1-2 ครั้ง/เดือน โดยขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นของดิน ทั้งนี้ในช่วงติดฝักพึงระวังอย่าให้ดินแห้งเป็นดีที่สุด

การใส่ปุ๋ย

ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ในอัตราต้นละ 0.3 กิโลกรัม หรือ 2 กำมือ/ต้น ส่วนปุ๋ยเคมีให้ใช้สูตร 20-20-0 โดยการใส่รองพื้นหรือใส่เมื่อเมล็ดงอกแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และให้สูตร 12-12-24 ในอัตราเดียวกันในช่วงก่อนติดฝัก

การเก็บเกี่ยว ข้าวโพดสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 60-70 วัน หลังข้าวโพดออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ แต่หากปลูกในช่วงของฤดูหนาว การเก็บเกี่ยวอาจยืดอายุของข้าวโพดออกไปในการเก็บผลผลิต

การกำจัดวัชพืช ให้ทำการถอนวัชพืชเป็นระยะ 1 ครั้ง/เดือน หลังเมล็ดงอกแล้ว และสามารถยึดได้เมื่อต้นข้าวโพดโตจนสามารถคุมดินได้แล้ว

โรคและแมลง

ที่มักพบบ่อย ได้แก่ โรคราน้ำค้าง ซึ่งสามารถกำจัดด้วยการฉีดพ่นสารกำจัดราทั่วไปตามท้องตลาด นอกจากนั้นมักพบหนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝักที่ชอบเจาะกินก้านฝัก แกนฝักหรือเมล็ดอ่อนของข้าวโพด ทั้งนี้ สามารถป้องกัน และกำจัดด้วยการใช้ฉีดพ่นแบคทีเรียบีที

——————————————————————————–

ช่วยให้ข้าวโพด  โตเร็ว  ใบเขียว  เก็บเกี่ยวได้ไว  มฝักใหญ่ อวบสวย ได้น้ำหนัก ไม่มีหนอนกอ ลดปัญหาใบจุด ใบด่าง โรครากเน่า โรคเหี่ยว ต้านทานโรค แมลงศัตรูพืช เพลี้ย หนอนเจาะฝัก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มปริมาณ และคุณภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดการใช้ยาเคมี ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง

เพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตกรไทย

รับชมรีวิวเกษตรกร ปลูกข้าวโพด

ทาง Youtube : ปลูกพืชไร่ : https://www.youtube.com/watch?v=p1HU-Vw4KyQ

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพียว เพิ่มเพื่อน (คลิก) : https://lin.ee/94AarzP